Gopal's Menu

Sundaes

Hot Chocolate Fudge Sundae   Rs. 180

Melting Brownie Sundae   Rs. 160

Wild Strawberry Sundae   Rs. 160

All American Banana Sundae   Rs. 180

Choco Truffle Sundae   Rs. 160

Fruit Sundae   Rs. 160

Pineapple Desire Sundae   Rs. 160